Hasta Rehberi

Engelli Rehberi

Hastanemizde engelli vatandaşlarımız için yapılan tüm uygulamalar Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Ulaşılabilirlik Rehberi’ne uygun olarak planlanmaktadır.  Amacımız, engelli vatandaşlarımıza bir yol gösterici olması ve bu sayede hastane hizmetlerine daha rahat ulaşmasını sağlamaktır.

 1. ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU İŞLEMLERİ

Engellilerin, sağlanan hak ve hizmetlerden yararlanabilmeleri engel durumlarını belirtir bir “engelli sağlık kurulu raporu” almaları ile mümkün olmaktadır. Engelli sağlık kurulu raporları kamu hastaneleri tarafından verilmektedir. Engelli sağlık kurulu raporunun alınabilmesi için doğrudan rapor verecek olan hastanenin Sağlık Kuruluna aşağıdaki belgelerle müracaat edilmesi gerekmektedir.

 • Kimlik belgesi
 • Dilekçe (Sağlık Kurulu Müracaat Biriminde hazır form mevcuttur)
 • Kurumlardan sevk edilmiş ise sevk evrakı / resmi yazı

Hastanemizde Sağlık Kurulu Birimi hastanemiz zemin katında hizmet vermektedir. Tel: 0 (222) 611 40 00 / 10461-10462-10463.

Sağlık Kurulu Raporları; Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığının diğer mevzuatları gereğince düzenlenip ücretlendirilmektedir. Buna göre; İtiraz Engelli, İtiraz Sürücü Belgesi,İşe başlama, Öğrenci Kaydı, ÖTV İndirimi, Özel Tertibatlı Araç, Silah Ruhsatı, Huzurevi vb. Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları ücrete tabidir.

Ücretsiz Olarak Verilen Sağlık Kurulu Raporları

 • Sosyal Yardım alabilmek için alınan sağlık kurulu raporu,
 • Engelli Kimlik Kartı çıkarttırmak için alınan sağlık kurulu raporu,
 • Engel Oranı Bildirimi için alınan sağlık kurulu raporu,
 • Özel Eğitim Amaçlı alınan sağlık kurulu raporu,
 • Engelli İşe Giriş için alınan sağlık kurulu raporu,
 • Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalabilmek için alınan sağlık kurulu raporu.

Ücretsiz olarak alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranının %0 çıkması veya kişinin işlemlerini yarım bırakarak vazgeçmesi durumunda verilen hizmetlerden ücret talep edilmektedir.

ESKİŞEHİR İLİNDE SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HASTANELER

 • Eskişehir Şehir Hastanesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
 • Yunus Emre Devlet Hastanesi

Engel oranının değişmesi veya mevcut engelli sağlık kurulu raporuna itiraz edilmek istenmesi durumunda ikametgâh kaydının bulunduğu yerdeki İl Sağlık Müdürlüğüne itiraz dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvurması gerekmektedir. İl Sağlık Müdürlüğünün sevk yazısıyla belirlenen hakem hastane sağlık kurulunca yeniden değerlendirilmesi mümkün olmaktadır.

2. ENGELLİLERE SAĞLANAN MADDİ DESTEK HİZMETLERİ

2.1. EVDE BAKIM ÜCRETİ

Evde bakım maaşı ağır engelli bireyin bakımını üstlenmiş akrabası veya vasisi olan kişiye bağlanan bir aylıktır (2022 yılı için aylık 2706.00 TL). Bunun için; engelli bireyin %50 ve üstü engel oranına sahip olması, Engelli Sağlık Kurulu Raporunun “BAĞIMLILIK DEĞERLENDİRMESİ” kısmında “TAM BAĞIMLI” yazan bir ibare bulunması, (Bağımlılık durumu; engel durumuna göre engel oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine engelli sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri kapsamaktadır). Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olması (2022 yılı için 2835,00 TL) gerekmektedir. Evde bakım aylığı; Bakıma Muhtaç Engellinin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik gereğince değerlendirilip verilmektedir.

Evde Bakım Maaşı İçin Gerekli Evraklar:

 • Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı,
 • Hanede oturan herkes için muhtardan ikametgah belgesi,
 • Engellinin iki adet vesikalık fotoğrafı,
 • Varsa engellinin mezun olduğu okul diploması,
 • Hanede oturan herkesin nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 18 yaşından büyük zihinsel ve ruhsal engelliler için mahkemeden vasi kararı (zihinsel ve ruhsal engelliler haricindekiler için vasi kararı almasına gerek yoktur),
 • Hanede yaşayan 18 yaşından büyük herkesin SGK dan ayrı ayrı (kaydı olsa da olmasa da) kayıt durumlarını gösteren belge ayrıca varsa 2022 sayılı yasa ile alınan engelli maaş bordrosu yine ayrıca çalışanların ve emekli olanların maaş bordroları,
 • Hanede yaşayan 18 yaşından büyük herkesin tapu müdürlüğünden gayrimenkul kayıtları gösteren belge,
 • Başvuru Yeri: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü / ESKİŞEHİR.

3.2. ENGELLİ MAAŞI (2022 MAAŞI)

2022 sayılı Kanun ve 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğe göre 2022 Maaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından en az %40 ve üzeri engeli bulunan, SGK güvencesi olmayan ve muhtaçlığı ilgili SYDV'ler tarafından belgelenen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen maddi bir haktır. 2022 engelli maaşları 3 ayda bir olacak şekilde Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında verilmektedir. (2022 yılı için; %40 ila %69 oranında engeli olanlar için 3 aylık periyotlarla engelli maaşı 2528,43 TL, %70 ve üzeri engelli olanlar için 3 aylık engelli maaşı 3792,60 TL'dir. 65 yaşını doldurmuş yaşlılar için yaşlı aylığı ise 3 aylık periyotlarla aylık 1296 TL'dir. )

2022 Maaşına Başvurabilecek Kişiler:

 • 65 yaşını doldurmuş yaşlılar
 • 18 yaşından büyük engelliler
 • Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar

2022 Maaşı Başvuru Şartları:

 • SGK güvencesi olmamak.
 • Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibariyle hanede, net asgari ücretin 1/3'ünün hesaplanması sonucu bulunacak tutardan daha az kişi başına düşen geliri olmak (2022 için 1418 TL).
 • ·-Engelliler için- Engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı en az %40 olmak.

2022 Maaşı Başvuru Yeri: İllerde Valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurulmalıdır.

2022 Maaşı İçin Gerekli Evraklar:

 • Engelliler için T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi ve yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporu aslı ve fotokopisi.
 • Yaşlılar için sadece T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi.

3.3. MUHTAÇ AYLIĞI

Muhtaç Aylığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile %40 veya daha yukarı oranda engeli bulunan, sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan, gelir getirici taşınır veya taşınmaz bir malı olmayan veya olsa bile bunlardan elde edeceği ortalama gelir muhtaçlık aylığı miktarını geçmeyen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen maddi bir haktır (2022 yılı için muhtaçlık aylığı   1439,85 TL'dir).

Muhtaç Aylığına Başvurabilecek Kişiler:

 • %40 ve üzeri engel oranına sahip engelliler,
 • Anne ve babası olmayan yetimler.

Muhtaç Aylığı Başvuru Şartları:

 • Sosyal güvencesi bulunmamak (SSK, BAĞKUR gibi her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmamak).
 • Herhangi bir düzenli geliri bulunmamak ya da aylık almıyor olmak.
 • Mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınmamış olmak.
 • Herhangi bir gelir getirici taşınır ya da taşınmaz malı bulunmamak. Bulunsa bile bunlardan edilecek aylık ortalama gelirin her yıl belirlenen Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı miktarını geçmemesi gerekmektedir.

Muhtaç Aylığı Başvuru Yeri: İkamet edilen ilin Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne şahsen ya da posta yoluyla başvurulabileceği gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden de (www.vgm.gov.tr) başvurulabilir.

Muhtaç Aylığı İçin Gerekli Evraklar:

 • Muhtaç aylığı başvuru formu
 • ·-Engelliler için- engelli sağlık kurulu raporu.

3.ENGELLİLER İÇİN SAĞLANAN KURUM BAKIMI

3.1. YAŞLI, BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Engelli ve yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmeleri amacıyla, kendi kendilerini idare edebilecek şekilde rehabilitasyonlarının sağlandığı, tedavisi mümkün olmayanların ise sürekli olarak özel bakım altına alındığı yatılı sosyal hizmet kuruluşudur.

Yaşlı, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için Gerekli Belgeler

 • T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 • Mal beyanı formu
 • Sağlık kurulu raporu (Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması)
 • Sosyal çalışmacı tarafından düzenlenecek sosyal inceleme raporu,
 • İl müdürlüğünce düzenlenecek yoksulluk belgesi.
 • 6 adet vesikalık fotoğraf
 • Varsa vasi kararı
 • Maaş bordrosu
 • Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair tek hekim raporu
 • Soybis izin formu

Sağlık kurulu raporunun karar bölümünde; “Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yer alması gerekmektedir.

Başvuru için:

 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 • İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü,
 • İlçe Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü.

4. ENGELLİLER İÇİN VERGİ İNDİRİMLERİ VE MUAFİYETLERİ

4.1. GELİR VERGİSİNDE ENGELLİ İNDİRİMİ

Engelli indirimi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gelir vergisine tabi ücretli çalışan ya da serbest meslek kazancı elde eden engelliler ile ailesinde ücretli çalışan ya da serbest meslek kazancı elden eden bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan engelli yakınlarına ve ayrıca basit usulde vergilendirilen engellilere sağlanan, engellinin engel oranına göre aylık belli bir miktar paranın gelir vergisinin matrahından düşürülmesi şeklinde uygulanan dolaylı bir maddi kazançtır.

2021 yılı engelli indirimi miktarları: %40 oranında engeli bulunan engelliler için 500 TL, %60 oranında engeli bulunan engelliler için 1170 TL, %80 oranda engeli bulunan engelliler için 2000 TL'dir.

Engelli İndiriminden Yararlanmak İçin Gerekli Belgeler:

 • Engelli olup ücretli çalışanlar için; Çalıştığı işyerinden alacağı ücretli çalışan olduğunu gösterir belge, nüfus cüzdanı örneği, dilekçe, hizmet dökümü, sağlık kurulu raporu ve 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan ücretli çalışanlar için; Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı ücretli çalışan olduğunu gösterir belge, engelli kişinin nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalık fotoğrafı, ücretlinin engelli kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösterir belge, sağlık kurulu raporu
 • Engelli olup serbest meslek kazancı elde edenler için; Vergi kimlik numarasını gösterir belge, nüfus cüzdanı örneği, sağlık kurulu raporu ve 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan serbest meslek kazancı elde edenler için; Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösterir belge, engelli kişinin nüfus cüzdanı örneği, 3 adet vesikalık fotoğrafı, serbest meslek erbabının engelli kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösterir belge, sağlık kurulu raporu, müracaat formu
 • Basit usulde vergilendirilen engelliler için; Vergi kimlik numarasını gösterir belge, nüfus cüzdanı örneği, 3 adet vesikalık fotoğraf, müracaat formu, sağlık kurulu raporu.

Engelli İndirimi İçin Başvuru Yerleri: Engelli indiriminden yararlanmak isteyen kişiler, Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal müdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

Başvuru Süreci: Engelli indiriminden yararlanmak için genel uygulama ilgilinin rapor almak üzere gerekli belgelerle ilgili müdürlüğe başvurması, ilgili müdürlükçe hastaneye sevk edilerek rapor aldırılması olmakla birlikte; vatandaşların mağdur edilmemesi için diğer kurumların sevki sonucu aldıkları raporlarla (aslı veya noter onaylı) ve gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili Müdürlüklere başvurabilmelerine imkan sağlamaktadır.

5. ARAÇ ALIMINDA ÖTV ve MTV MUAFİYETLERİ

ÖTV'siz araç alımı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından satın alacağı araca engeline uygun ek donanım yaptıracak malul ve engelliler ya da %90 ve üzeri herhangi engeli bulunan malul ve engelliler için sıfır km araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi'nin ödenmemesi şeklinde uygulanan bir vergi muafiyetidir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan, sadece Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL'yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik oranı% 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler için beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

ÖTV'siz Araç Alabilecek Kişiler:

 • Engel oranına bakılmaksızın, bizzat kullanma amacıyla araca engeline uygun ek donanım yaptıran malul ve engelliler,
 • %90 ve üzeri herhangi bir engeli bulunan malul ve engelliler

ÖTV'siz Araç Alımı Şartları:

 • Bizzat kullanma amacıyla araca engeline uygun ek donanım yaptıran malul ve engellilerin H sınıfı ehliyet sahibi olmaları ve malul ya da engelli olduklarını yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ayrıca alacakları sağlık kurulu raporunda ek donanımla araç kullanabileceklerine dair ibarenin var olması,
 • %90 ve üzeri herhangi bir engeli bulunan malul ve engellilerin malul ya da engelli olduklarını yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Şartları sağlayan kişiler ÖTV istisnasından 5 yılda bir yararlanabileceklerdir. ÖTV'siz alınan aracın 5 yıl dolmadan satılması halinde aracı alırken ödenmeyen ÖTV ödenecek, 5 yıldan sonra satılması halinde ÖTV'nin geri ödenmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir. Buna göre engelli vatandaşlarımız MTV'den de muaf tutulmuşlardır.

ÖTV'siz Araç Alımı İçin Başvuru Yeri: ÖTV'siz araç alımında herhangi bir resmi daireye başvuru gerekmemektedir. Malul ve engellilerin ÖTV'siz araç alımında istenen belgeleri aracı satın alacakları bayiye teslim etmeleri yeterlidir.

ÖTV'siz Araç Alımı İçin Gerekli Belgeler: Bizzat kullanma amacıyla araca engeline uygun ek donanım yaptıran malul ve engellilerden istenecek belgeler:

 • Yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylı örneği,
 • sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,
 • Aracın engeline uygun değiştirildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği.
 • %90 ve üzeri herhangi bir engeli bulunan malul ve engellilerden istenecek belgeler:
 • Yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylı örneği.

5.1. ÖZEL ARAÇ VE GEREÇLERDE KDV MUAFİYETİ

KDV Muafiyeti Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından engel oranı ve türü ne olursa olsun tüm engellilere eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel üretilmiş araç ve gereçler (görme engellilerin kullandığı baston, kabartma klavye; ortopedik engeller için tekerlekli sandalye, ortez protez vb), engellilerin toplumsal hayata katılımı arttıracak ve engelinin verdiği dezavantajı ortadan kaldırmaya yönelik ürünlerin satın alınmasında KDV ödenmemesi şeklinde uygulanan bir vergi muafiyetidir. Dikkat edilmesi gereken konu KDV'den engelli bireylerin satın alacakları tüm mallar istisna edilmemiştir. Sadece engeline uygun üretilmiş araç ve gereçlerin satın alımında KDV muafiyeti uygulanmaktadır.

İthal Edilen Araç ve Gereçlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti

Engellilerin kullanımına ait yurt dışından ithal edilecek özel araç ve gereçler Gümrük Bakanlığı tarafından gümrük vergisinden istisna edilmiştir. Eşyalar engellilerin özel menfaati ve diğer bireyler ile arasında bulunan dezavantajlı durumu ortadan kaldırmak için engelli bireylerin kendisi ya da kamu yararına çalışan dernek ya da bu gibi kuruluşlarca getirilebilmektedir.

İthal edilebilecek eşyalar şunlardır: engel türüne göre özel üretilmiş araç ve gereçler; hareket ettirici donanımı bulunan motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor hacmi 1600 cc'yi aşmayan binek otomobiller; engel oranı ve türü nedeniyle el ayak fonksiyonunu tamamen yitirmiş engelliler tarafından bizzat kullanılamayacak; fakat 3. dereceye kadar olan bir yakını tarafından kullanılabilecek motor hacmi 2500 cc'ye kadar olan taşıtlar (binek otomobiller ve arazi taşıtları hariç). Engelliler, mülkiyetlerinde gümrük vergisi ödemeden ithal edilmiş özel tertibatlı otomobil, minibüs ve motosiklet kayıtlı olduğu sürece ve bunların fiili ithal tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe bu taşıtları satamaz ve yeniden ithal edemezler.

6. KONUTLARDA EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

Emlak vergisi muafiyeti belediyeler tarafından yüz ölçümü 200 m²'yi geçmeyen ve tek meskeni olan (meskende hissesi bulunabilir ya da meskenin sahibi olabilir) engelliler için emlak vergisinin %0 oranlı olarak ödenmesi (yani ödenmemesi) şeklinde uygulanan bir vergi muafiyetidir. Bu haktan yararlanmak isteyen engelli vatandaşlarımız engelli sağlık kurulu raporları ile birlikte bağlı bulundukları belediyeye başvurabilirler. Emlak vergisi istisnasından yararlanmak için engellinin konutu mesken olarak kullanması gerekmektedir. Yazlık ya da kışlık olarak kullanılan konutlar bu vergi istisnası kapsamına girmemektedir. Engelli, emekli, ev hanımı, işsizlerin 25 bin TL'yi aşan menkul sermaye iradları (faiz, repo, döviz vb. menkul kazançlar) olması durumunda da emlak vergisi indiriminden yararlanmaları mümkün olmamaktadır. Bunun haricinde emekli kişilerin emekli maaşlarından başka gelirleri olmaması gerekmektedir. Emekli olanlar emekli oldukları sene emlak vergisinden muaf olamamaktadırlar. Daha önce emlak vergisi ödemiş yukarıda saydığımız gelire sahip olmayan gruplar son 5 yıl için ödediği emlak vergilerini geri talep edebilirler. Ödenen emlak vergilerinin geri alınması için bağlı bulunulan emlak servisine bir dilekçe ile talebinizi belirtmek gerekmektedir.

7. ENGELLİLER İÇİN KAMU KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANAN İNDİRİM VE HAKLAR

7.1. ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİNİN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER

 • Poliklinik hizmetlerinde tüm engellilerin öncelik hakkı vardır.
 • Blok girişlerinde engelli vatandaşlarımıza refakat ve yönlendirme yapan personel bulunmaktadır.
 • Hastanemiz kapalı ve açık otoparklarının hepsinde hastane girişine en yakın konumda engelli otoparklarımız mevcuttur. Engelli otoparkına farkındalığı arttırmak amacıyla bilgilendirme panoları asılmıştır.
 • Hastane binası içinde ve kapalı otopark alanlarında engelli araçlarının şarj edilmesine olanak verecek şekilde priz düzenlemeleri mevcuttur.
 • Hastanemize ait açık ve yeşil alan düzenlemeleri engelli vatandaşlarımıza uygun olarak düzenlenmiştir.
 • Hastane hizmet binasına girişte engelsiz ulaşım ve giriş olanağı sağlanmak amacıyla standartlara uygun eğimde rampalar yapılmıştır.
 • Hastanemiz girişinde görme engelli hastalarımız için Braille Alfabesinin de olduğu hastane krokileri mevcuttur.
 • Asansörlerde Braille Alfabesi bilgilendirme levhaları bulunmaktadır.
 • Hastanemizdeki asansör tutunma barları uygun yüksektedir, kapı açık kalma süresi standartlara uygun olarak ayarlanmıştır.
 • Asansör kabini içinde hangi kata geldiğini bildiren sesli ve görsel bilgilendirme ve acil durum uyarı sistemi bulunmaktadır.
 • 2 kat olarak hizmet veren B blok poliklinik alanında yürüyen merdiven mevcuttur.
 • Hastanemizde ortopedik engellerin hastane içerisindeki erişimleri için tekerlekli sandalye ve sedye hizmet vermektedir.
 • Hastanemiz iç ve dış mekanların hepsinde görme engellilerin yer-yön tayinini kolaylaştırmak için sarı şeritler mevcuttur.
 • Bina içindeki tüm kapılar kayarak açılan kapı niteliğindedir.
 • Bina içinde işitilebilir ve görülebilir acil durum alarmları bulunmaktadır.
 • Binanın tümü uygun şekilde aydınlatılmıştır. Aydınlatma düğmeleri çevirme gerekmeyecek şekilde ve uygun yükseklikte düzenlenmiştir.
 • Dış ve iç mekan, askılı veya ayaklı uyarı ve yönlendirme levhaları engelli vatandaşlarımıza uygun düzenlenmiştir.  
 • Tüm hasta odalarının büyüklüğü, tekerlekli sandalyenin manevrasına izin verecek şekilde düzenlenmiştir.
 •  Hastanemiz bütün katlarında engelli tuvaletleri bulunmaktadır.
 • Çalışanlarımıza yönelik işaret dili eğitimleri düzenlenerek işitme engellilerle iletişim kurmaları sağlanmaktadır.

7.2. ENGELLİ KİMLİK KARTI

Engelli kimlik kartları %40 ve üzeri engeli bulunan engellilerin mevzuatta yer alan tüm kamu ve özel yardımlardan hızlı bir şekilde yararlanması için kullanılmaktadır.

Sağladığı Yararlar:

 • Şehirlerarası otobüslerde %30 indirim,
 • Devlet Demiryollarında şehirlerarası ücretsiz,
 • Türk Hava Yollarında iç ve dış hatlarda %25 indirim,
 • Milli parklara ücretsiz giriş,
 • Devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanma,
 • Avea, Vodafone, Turkcell hatlarında ve Türk Telekom'da indirim,
 • İnternet Tarifeleri Engelli İndirimleri (%25 ),
 • Digiturk Engelli İndirimi ( Pakete göre %50)
 • Belediyelerin alacağı kararlar ile toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanma,
 • Bağımsız hareket edemeyen ağır engellilerin refakatçisinin kamuya ait tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasıdır.
 • Kredi Yurtlar Kurumu tarafından %40 ve üzeri engeli bulunan engellilere burs ve yurt başvurularında öncelik tanınmaktadır. Öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödenmesinde “çalışamaz” ibareli raporu bulunan engellilerin borçları tamamen silinmekte, diğer engellilerde ise alınan öğrenim ve katkı kredisinin üzerine Toptan Eşya Fiyat Endeksi'ne (TEFE) göre eklenen faizin %50'si indirilmektedir.

Engelli Kimlik Kartı İçin Gerekli Belgeler

 • Engelli Sağlık Kurulu Raporu 2 Adet (Aslı Gibidir Kaşeli)
 • Kimlik Fotokopisi 2 Adet
 • Vesikalık Fotoğraf 2 Adet
 • Müracaat Eden Kişinin Kimlik Fotokopisi

Başvuru Yeri: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü.

8. ENGELLİLERİN EĞİTİMİNE YÖNELİK HAKLAR

8.1. ÖZEL EĞİTİM HAKKI

Özel eğitime ihtiyacı olup olmadıkları Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından belirlenen engelliler yurdun dört bir yanındaki engelliler için kurulmuş özel eğitim okullarında engellerine göre eğitim görebilmektedirler. Özel eğitim okulları ülkemizde birçok il ve ilçede özel kişiler tarafından kurulmuş olup bu okulların giderleri her engelli öğrenci adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bulunduğunuz yer veya en yakın yerdeki özel eğitim okullarını öğrenmek için bağlı bulunan belediye ya da valilik/kaymakamlıktan bilgi alınabilir. Ayrıca Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Engelli ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı'ndan da yönlendirme alınabilir.

9. ENGELLİLERİN İSTİHDAMINA YÖNELİK HAKLAR

9.1 ENGELLİ MEMUR ALIMLARI

ÖSYM'nin iki yılda bir yaptığı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamuya engelli alımları yapılmaktadır. %40 üzeri engeli bulunan her engel grubu için ayrı sınavların yapıldığı EKPSS'den yüksek puan alan adaylar DPB'nin belirlediği engelli memur kontenjanlarına göre kamuya memur olarak atanabilmektedirler.

EKPSS'ye girmek için ortaöğretim veya yükseköğretim (Önlisans ya da Lisans) kurumlarından mezun olmak ya da EKPSS'nin yapıldığı yıl bu öğretim kurumlarının son sınıfında okumuş olmak gerekmektedir. Ortaöğretim ve altı eğitim düzeyindeki engelliler ise EKPSS kura yerleştirmeye katılabilmektedir. Ayrıntılı bilgiler EKPSS kılavuzunda yer almaktadır.

9.2. ÖZEL SEKTÖR ENGELLİ PERSONEL ALIMLARI

50 ve üzeri çalışanı bulunan özel sektör şirketlerinde en az %3 engelli personel çalıştırılmaktadır. Ayrıca %3 'lük yasal kotasının üzerinde engelli personel çalıştıran özel şirketlerin fazladan çalıştırdıkları engelli personele ait sigorta primleri devlet tarafından yatırılmaktadır.

10. MALULEN EMEKLİLİK

SSK ve BAĞ-KUR sigortalıları için, çalışma gücünün veya iş kazası/meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün ez az %60'ını kaybettiği tespit edilen sigortalılar malul sayılmaktadır. Sigortalının çalışma gücünü etkileyen durumun çalışma hayatına başladıktan sonra ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Sağlık kurulunca malul sayılanların malullük aylığından yararlanabilmesi için en az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün prim ödemiş olan sigortalılar veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılardan sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün prim ödemiş olanlar malulen emekli olabilmektedirler. Malulen emeklilik için bulunulan yerdeki SGK müdürlüğü' ne dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. SGK'nın sevk edeceği yetkili hastanelerden alınan raporun SGK sağlık kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucunda malulen emeklilik kararı verilmektedir.

01 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikle, malulen emeklilikte %60 iş gücü kaybı oranının tespitinde yer alan hastalık türlerine değişiklik getirilmiştir. Buna göre;

 • Tüm organ nakilli hastalara (kemik iliği hariç) koşulsuz maluliyet hakkı verilmiştir.
 • Diyalize girmeyen böbrek yetmezliği olan hastalara bu hak getirilmiştir.
 • Tüm kanser hastaları, tanı konulduktan sonra koşulsuz 18 ay boyunca malul kabul edilmiş ve tedavi süresince maluliyet hakkı verilmiştir.
 • Kanserlere ve endokrin hastalıklarına bağlı gelişen ve tedavisi olmayan ağır elektrolit bozuklukları kapsama alınmıştır.
 • Sigortalı kemik iliği naklinden sonra 12 ay süreyle malul kabul edilmiştir.
 • Kan kanseri hastalarına tanıdan sonra 24 ay süreyle malul olabilme hakkı verilmiştir.
 • Tedavisi olmayan ve kişinin çalışmasına olanak vermeyen genetik hastalıklar maluliyet listesine alınmıştır.
 • Otizm gibi yaygın gelişim bozuklukları malul sayılma kriterlerine eklenmiştir.
 • Tek el desteğine rağmen yardım olmaksızın yürüyememe, standart toplu taşıma araçlarını kullanamama durumunda sigortalı malul sayılmaktadır.
 • MS, Parkinson, Alzheimer, demans, epilepsi ve güncel nörolojik hastalıklar kapsama alınmıştır.
 • Kişisel bakımını ve zorunlu ihtiyaçlarını yardımsız yapamayan romotolojik ve nörolojik hastalıklar kapsama alınmıştır.
 • Travma sonrası stres bozukluğu ve obsesif-kompülsif bozukluk gibi sık görülen psikiyatrik hastalıklar maluliyet kriterlerine eklenmiştir.
 • Koroner arter hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, aritmiler, kalp yetmezliği gibi güncel ve sık görülen kardiyolojik hastalıklar ile ilgili kriterler oluşturulmuştur.
 • Sindirim sistemi kanamaları, ülseratif kolit, kaşeksi, kronik pankreatit vb. hastalıklar yönetmeliğe eklenmiştir.
 • Diyabet hastalığında en az 3 organın orta ve ileri düzeyde bozulması maluliyet kriteri olarak kabul edilmiştir.
 • Astım, KOAH, uyku bozuklukları gibi sık görülen solunum sistemi hastalıkları için ilk kez maluliyet kriterleri oluşturulmuştur.
 • Solunum yetmezliği nedeniyle yardımcı solunum cihazlarını sürekli kullanan hastalar bakıma muhtaç kabul edilmiştir.
 • Tedaviye dirençli ve bulaşıcılığı yüksek olan verem hastalarına 2 yıl süreyle maluliyet hakkı getirilmiştir.
 • Birden fazla hastalığın bir arada olduğu ve tedaviye rağmen sigortalının çalışma olanağının bulunmadığı durumlarda malul olabilme ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

04 Nisan 2022