İş ve Meslek Hastalıkları

Klinik Hakkında

İş ve Meslek Hastalıkları Kliniği

İş ve Meslek Hastalıkları yandal uzmanı Dr. Bilge Akgündüz tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi C Blokta hizmet vermektedir.

Hastanemiz Meslek Hastalıkları Tanı ve Bildiriminde yetkilendirilmiştir. Kliniğimizde meslek hastalıkları tanısı almış ya da meslek hastalıkları şüphesi olan hastalara yatarak ve ayaktan sağlık hizmeti verilmektedir.

Polikliniğimize, hastanemizdeki hasta kayıt (KİOKS) birimlerinden randevusuz de sıra alınabileceği gibi MHRS üzerinden de randevu alınarak başvuruda bulunulabilir.

Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek Hastalığı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ‘Mesleki risklere bağlı ortaya çıkan hastalık’ olarak tanımlanmıştır. Çalışma ortamındaki olumsuz koşullara bağlı ortaya çıkan Meslek Hastalığına bağlı dünyada yaklaşık 2 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Ölüme neden olmayan meslek hastalığı sayısı ise yıllık 160 milyon olarak tahmin edilmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütüne göre bir ülkede beklenen meslek hastalığı sayısı aktif çalışan sayısının çalışma koşullarındaki iyilik durumuna göre binde 4 ile binde 12 kadardır. Ülkemizde kayıtlı çalışanların sayısına göre yılda en az 88 bin ile 264 bin meslek hastalığı kaydı beklenirken, bu sayı farkındalığın az olması, tanı ve bildirimdeki eksiklikler nedeniyle oldukça azdır.

Meslek hastalıkları, çalışma koşullarında maruziyetlere yönelik alınacak önlemlerle, tamamen önlenebilir hastalıklardır. Ancak ülkemizde Meslek Hastalıkları işveren, çalışan ve hekim tarafından yeterince bilinemediğinden, saptanması ve dolayısıyla önlenmesinde de sıkıntılar yaşanmaktadır. Tanı konulamadığından maruziyetin sürmesine bağlı kalıcı fonksiyon kayıpları ile toplum sağlığı ve ülke ekonomisini olumsuz etkilenmektedir.

Meslek Hastalıkları Kliniğinde Değerlendirilen Hastalıklar Nelerdir?

1. Mesleksel Akciğer Hastalıkları

            Pnömokonyozlar

            Silikotüberküloz 

İş ile Alevlenen ya da Mesleksel Astım ve KOAH

Mesleksel Hipersensitivite Pnömonisi ve diğer mesleksel intersitiyel akciğer hastalıkları

2. İş ile İlişkili Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

            Servikal ve Lomber Diskopatiler

            Tuzak nöropatileri

            Tenisçi Dirseği

            Epikondilit gibi diğer iş ile ilişkili kas iskelet sistemi hastalıkları

3. Mesleksel Cilt Hastalıkları

            Allerjik kontakt dermatit

            İrritan kontakt dermatit ve diğerleri

4. Mesleksel Nörolojik Hastalıklar

            Manganizm

Solvent ve diğer kimyasal maruziyeti ilişkili nöropatiler

            Ağır metal etkilenimi ilişkili Parkinson-like hastalık ve diğerleri

5. Gürültü, ısı gibi fiziksel etmenlerin neden olduğu meslek hastalıklar

6. Mesleksel Bulaşıcı Hastalıklar

7. Mesleksel Kanserler

8. Metaller ve diğer kimyasalların neden olduğu meslek hastalıkları

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı Nedir?

Ülkemizde 2012 yılında Meslek Hastalıklarının tanı, bildirim ve tedavideki eksiklikleri gidermek amacıyla İş ve Meslek Hastalıkları yandal uzmanlık bölümleri açılmıştır. İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve halk sağlığı uzmanlığı üzerine yapılan bir üst ihtisastır. İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları çalışanların sağlığının üst düzeye çıkarılması ve meslek hastalıklarının saptanması için hem klinik hem de koruyucu hekimlik hizmetlerini sunmaktadırlar.

Kliniğimizde Sunulan Hizmetler Nelerdir?

1. Kliniğimizde sağlık hizmeti sunumu yatarak ve ayaktan poliklinik hizmeti şeklinde yapılmaktadır.

2. Meslek Hastalığı tanısı almış hastanın takibi yapılmakta ve gerektiğinde destek tedavisi verilmektedir.

3. Meslek Hastalığı şüphesi ile kendisi başvuran ya da işyeri hekimi, branş hekimi ya da SGK tarafından sevk edilen hastaların ayrıntılı meslek ve çevresel maruziyet öyküsü alınmakta, muayeneleri yapılmakta, semptomlarına ve maruziyetlerine yönelik tetkikleri istenmektedir.

4. Meslek Hastalığı şüphesi ile başvuran olgularda yapılan ayrıntılı değerlendirme sonrasında Meslek Hastalığı saptanması durumunda olgunun Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmektedir.

5. Meslek Hastalığı tanısı konulan olgu hastanemizde sağlık kuruluna sevk edilmektedir. Hastanemiz Sağlık Kurulu tarafından her hafta pazartesi günü Meslek Hastalığı tanısı alan olgular kurulda görevli 7 branş hekimi tarafından yeniden değerlendirilmekte ve nihayi karar ile e-rapor düzenlenerek Sosyal Sigortalar Kurumuna Meslek Hastalığı bildirimleri yapılmaktadır.

6. Meslek Hastalıkları uzmanı tarafından çalışanlara ve işyerlerine tanısı konulan Meslek Hastalığına göre iş hijyen koşulları açısından önerilerde bulunulmaktadır.

7. Meslek Hastalıkları uzmanımız ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması konusunda sertifikalı eğitim almıştır ve Pnömokonyoz şüphesi olan olgulara ILO Standartlarına göre Pnömokonyoz okuması yapılmaktadır.

8. İş Mahkemeleri tarafından Meslek Hastalığı nedeniyle resmi yazı ile sevk edilen hastaların değerlendirilmesi, tetiklerinin istenmesi ve hastalıkları hususunda ayrıntılı sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi hizmeti verilmektedir.

79. Kliniğimiz aynı zamanda hastanemizde İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları konusunda eğitim vermektedir.

10. Sertifikalı Bilirkişilik Eğitimi almış uzman hekimimiz tarafından resmi makamlarca talep edildiğinde İş ve Meslek Hastalıkları konusunda Tıbbi Bilirkişilik hizmeti verilmektedir.

Meslek Hastalığı Tanı Sürecinde Hastanemizde Yapılan Tetkikler Nelerdir?

Çalışanın işyerinde maruz kaldığı ajanlar, yakınmaları ve fizik muayeneye bulgularına göre tetikleri istenmektedir.

Tüm radyolojik görüntüleme tetikleri

Ağır metal düzeyleri

Solvent metabolitleri

Eletromyografi

Solunum fonksiyon testleri

6 dakika yürüme testi

Gerektiğinde VO2max ölçümü

İşitme testleri

Hastane ortamında provokasyon testi ve diğerleri

Polikliniğimize Nasıl Başvurabilirsiniz?

Sevk ile başvurma:

Sosyal Sigortalar Kurumu, işyeri hekimi ya da branş hekimi tarafından sevk edilen/yönlendirilen hastalar randevu gözetmeksizin İş ve Meslek Hastalıkları polikliniğine başvurabilirler.

Çalışanın kendisinin başvurusu:

Çalışanlar meslek hastalığı iddiasıyla kendi istekleriyle ya da sevkleriyle randevu gözetilmeksizin polikliniğimize başvurabilmektedirler.

MHRS Randevusu:

Polikliniğimize çalışanlar MHRS randevusu alarak da başvurabilirler. Bunun için öncesinde ana dal poliklinikte muayene olunması ve iş ve meslek hastalıkları polikliniği için yeşil listeye eklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yandal hizmetleri nedeniyle MHRS randevusu alınamamaktadır.

Hastanemiz Sağlık Kuruluna Nasıl Başvurabilirsiniz?

Sağlık kuruluna Meslek Hastalığınız nedeniyle ücretsiz başvuru için bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezinden sevk alarak hastanemize başvurmanız gerekmektedir.

Meslek hastalıkları tanı süreçleri:

 

Meslek hastalığı tanısı almış olguların sağlık kurulu raporlarını, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı Ankara Kocatepe Meslek Hastalıkları Sağlık Kurulu’na iletilmek üzere çalışanın bağlı olduğu Sigorta Müdürlüğüne gönderilmektedir.

Hastalığın dayandırıldığı tüm sağlıkla ilgili belgeler sağlık kurulu raporuna eklenmekte ve raporun bir örneği de hastaya verilmektedir.

 

 is_25112022.jpg

 

25 Kasım 2022